Info dla Kursanta

Procedura związana z uzyskaniem numeru PKK (profilu kierowcy) przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy.

Formalności w wydziale komunikacji:

Krok 1. Wypełnij wniosek.

Druk wniosku o wydanie PKK można pobrać TU. Niezbędne dokumenty w urzędzie może też złożyć za kandydata członek rodziny (bezpłatnie) lub nasza Szkoła Jazdy (w tym przypadku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 20 zł – z tej możliwości mogą skorzystać wszystkie osoby podlegające pod UM Kielce oraz osoby pełnoletnie z powiatu kieleckiego).
Jeżeli jesteś z powiatu i nie ukończyłeś 18 lat musisz udać się do Starostwa osobiście z rodzicem lub prawnym opiekunem celem uzyskania PKK.

Krok 2. Przygotuj niezbędne załączniki do ww. wniosku:

  • orzeczenie lekarskie,
  • fotografia 3,5×4,5 cm (identyczna jak do dowodu osobistego),
  • kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski (dotyczy tylko osób bez polskiego obywatelstwa),
  • pełnomocnictwo POBIERZ (jeśli dokumenty będzie składała inna osoba niż kandydat),
  • dowód osobisty, paszport, potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie dowódu osobistego lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu),
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat POBIERZ

Krok 3. Złożenie dokumentów w wydziale komunikacji.

Z wnioskiem i wymaganymi dokumentami należy zgłosić się do referatu praw jazdy w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
Miasto Kielce
Urząd Miasta Kielce
Rynek 1, Kielce (Pok. 26 składanie, Pok. 24 odbiór)
tel. 41 36 76 (024 – 026)
Powiat kielecki
Starostwo Powiatowe w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, Kielce (obok Castoramy)
Na podstawie tych danych starosta lub prezydent miasta przydziela profil kandydata na kierowcę (pkk) i indywidualny numer identyfikacyjny.

Krok 4. Odbiór dokumentu i zapisanie się na kurs prawa jazdy.

Na przydzielenie profilu wydział komunikacji ma dwa dni. Po tym czasie kandydat lub jego pełnomocnik może odebrać numer identyfikacyjny (PKK) osobiście w urzędzie.